મહિલાઓમાં નિયમિત પણે હેલ્થચેકઅપ અને હાયજીન માટે જાગૃતિ લાવવા વામા હેલ્થ મેરથોન

મહિલાઓમાં નિયમિત પણે હેલ્થચેકઅપ અને હાયજીન માટે જાગૃતિ લાવવા વામા હેલ્થ મેરથોન

TOI

TOI

Vama Wellness Centre for women is dedicated to caring for their life. the centre aims to deliver a unique women - centred approch to health and well - being to empower women from all age groups from menarche to menopause and beyond.

CITY BHASKAR

CITY BHASKAR

વામા દ્વારા ૧૦૦૦ વિધ્યાથી ઓને_ ફર્સ્ટ લવ યોર સેલ્ફ _ ની ટિપ્સ અપાઈ
અશ્વરછતાને કારણે સ્ત્રીઓમા કેન્સરની બીમારી થાય.

New year health resolutions for women

New year health resolutions for women

ડાયેટ એન્ડ ફિટનેસ ક્લબ ની સ્થાપના થઈ

ડાયેટ એન્ડ ફિટનેસ ક્લબ ની સ્થાપના થઈ

પુરુષોમાં વંધત્વનું પ્રમાણ વધી ગયું છે

પુરુષોમાં વંધત્વનું પ્રમાણ વધી ગયું છે