મહીલા દિવસ ની ઊજવણી આગોતરી

મહીલા દિવસ ની ઊજવણી આગોતરી

સુરતની મહિલા તબીબોએ સમાજનાં નબળા વર્ગની ૧૦હજાર સ્ત્રીની તબીબી ચકાસણી કરીને સામાજીક ઉત્તરદાયિત્વ નિભવ્યું છે.

J.B. AND CARP VIDHYASANKUL

J.B. AND CARP VIDHYASANKUL

2500 STUDENTS

VI TO XI TH STD.

સ્ત્રીના આરોગ્ય માટે ૧૩ મહીલા તબીબનું ભગીરથ કાર્ય

સ્ત્રીના આરોગ્ય માટે ૧૩ મહીલા તબીબનું ભગીરથ કાર્ય

સ્ત્રીના આરોગ્ય માટે ૧૩ મહીલા તબીબનું ભગીરથ કાર્ય

HEALTH MARATHON LECTURE SERIES

HEALTH MARATHON LECTURE SERIES

સ્કુલ અને કોલેજમાં અભ્યાસ કરતી ટીનએજ છોકરીઓમાં હેલ્થ વિશે અવેરનેસ આવે માટે 13 ડોક્ટર દ્વારા અનોખો પ્રયાસ.

સ્કુલ અને કોલેજમાં અભ્યાસ કરતી ટીનએજ છોકરીઓમાં હેલ્થ વિશે અવેરનેસ આવે માટે 13 ડોક્ટર દ્વારા અનોખો પ્રયાસ.

સ્કુલ અને કોલેજમાં અભ્યાસ કરતી ટીનએજ છોકરીઓમાં હેલ્થ વિશે અવેરનેસ આવે માટે 13 ડોક્ટર દ્વારા અનોખો પ્રયાસ.

૧૦૦૦૦ બાળકીઓ અને મહિલાઓને આરોગ્યની આપશે ભેટ

૧૦૦૦૦ બાળકીઓ અને મહિલાઓને આરોગ્યની આપશે ભેટ

૧૦૦૦૦ બાળકીઓ અને મહિલાઓને આરોગ્યની આપશે ભેટ