માસિકા મહોત્સવ

માસિકા મહોત્સવ

Celebrities Who Fought And Survived Breast Cancer

Celebrities Who Fought And Survived Breast Cancer

The recent news of veteran actress Sonali Bendre being diagnosed with cancer certainly came as a blow for the fans. Famous for her roles in movies like ‘Hum Saath Saath Hain’ and ‘Sarfarosh,’ she took to social media to share this news with fans and netizens.
All hell breaks loose when you are diagnosed or get to know that you are suffering from cancer. A few decades ago cancer meant the end of the world but now due to medical advancement, it’s far from over.
We wish Sonali speedy recovery and extend our prayers in their battle. However, there are Indian celebrities who survived breast cancer and other women related cancer after fighting it bravely.

There have been many celebrity women who have had to cope with fighting breast cancer and super famous or not, all women battling the disease need our support.

To name the few of them for inspiration to others.

Mumtaz bravely fought and survived breast cancer after being diagnosed at the age of 54. A few years later the actress quoted in an interview saying, "I don't give up easily. Even death will have to fight me.”
The Canadian-born Lisa Ray was diagnosed with multiple myeloma (a cancer of plasma cells) cancer type in 2009. Though she chose to keep mum about it but bravely battled it out to tell her cancer story to others.In 2010, she bravely announced to the world that she was free of cancer after the successful treatment involving stem cell transplant.

Manisha Koirala the beautiful actress with a captivating smile was diagnosed with ovarian cancer at the age of 42 years. She fought bravely against the disease. She boldly posted her pictures during chemotherapy, not shying from the hair loss.She later used her celebrity status and her own struggle with cancer to inspire and spread hope among others.


The lesser known Indian-American actress, Namrata Singh Gujral is who was diagnosed with breast cancer at the age of 32-year. Luckily the cancer was detected in the early stages which gave her the advantage to fight the dreaded disease. She never gave up hope and decided to fight it out. It took her a while before she underwent treatment and got completely cured of it.
After her battle, she took initiative to make use of her production company’s platform to spread awareness about breast cancer.

In India, we are now witnessing more and more numbers of patients being diagnosed with breast cancer to be in the younger age groups (in their thirties and forties). Breast cancer is now the most common cancer in most cities in India, and 2nd most common in the rural areas.

Breast Cancers Tumors can often go unnoticed, and because of the hereditary nature of this cancer, lifestyle can often have little effect over the development of the disease. Though, getting a regular mammogram can significantly increase your chance of finding early signs of breast cancer in time for successful treatment. 

Lack of awareness and Screening: Breast Awareness (Being aware about symptoms of BC, looking out for them regularly, and reporting them on time to a doctor) is the single most important factor responsible for better survival of patients.

Breast cancer is diagnosed during a physical exam, by self-examination of the breasts, mammography, ultrasound testing, and biopsy.Screening enables us to detect a cancer much before it produces symptoms. This cancer will be in its initial stages, and adequate treatment of this initial stage will lead to a longer life. 

For breast cancer, screening involves the following:

Breast Self Examination: This includes regular and systematic palpation of the breast by a woman herself to assess for any abnormality. You can find the details here. After age of 20 years, a woman must regularly do a BSE, and must be evaluated by a clinician, atleast once every few years. Up to the age of 40, this is all that is needed.

Mammography: Mammography will be advised by a clinician yearly, after a woman crosses 40 years of age. If mammography is normal, screening continues every year. 

Treatment of breast cancer depends on the type of cancer and its stage (0-IV) and may involve surgery, radiation, or chemotherapy.Cancer is a difficult journey, both for the one who is suffering as also their caregivers. 

'Breast Awareness'. Since the number of cases is rising, more younger women are getting affected, most are presenting only after symptoms develop (so usually stage 2B and beyond, rarely earlier stage) and we cannot prevent this cancer, all we can do is to detect this cancer early. BREAST AWARENESS is the way to go. 

4 IVF અને 6 સરોગસી પછી 11 માં પ્રયાશે દિશાંક ને પાછો મેળવ્યો

4 IVF અને 6 સરોગસી પછી 11 માં પ્રયાશે દિશાંક ને પાછો મેળવ્યો

માતૃત્વ પણ ભેટ માં જેઓ આપે છે, એવી સરોગેટ મધર્સ ની દુનિયામાં ડોકિયુ

માતૃત્વ પણ ભેટ માં જેઓ આપે છે, એવી સરોગેટ મધર્સ ની દુનિયામાં ડોકિયુ

શહેરના જાણીતા ગાયનેકોલોજીસ્ટ છે તેઓ છેલ્લા લગભગ બે દાયકાથી પ્રેક્ટિસ કરે છે . આધુનિક ટ્રીટમેંટ આઈવીએફ અને સરોગેસી ટ્રીટમેંટ માટે જાણીતા છે. તેમની ટ્રીટમેંટ દ્વારા અનેક નિ:સંતાન માતાઓને સંતાન પ્રાપ્તિનું સુખ મળ્યું છે

15 હજાર મહિલાઓને હેલ્ધી રહેવાની ટ્રેઇનિંગ આપી

15 હજાર મહિલાઓને હેલ્ધી રહેવાની ટ્રેઇનિંગ આપી

Teen PCOS Club

Teen PCOS Club

 ટીનપીસીઓએસ ક્લબ દ્વારા ‘પીસીઓએસ ઇફેક્ટ 1 ઇન 5’ વિષય પર સેમિનાર