પુરુષોમાં વંધત્વનું પ્રમાણ વધી ગયું છે

VAMA CERVICAL CANCER AWARENESS

સર્વાઈકલ કેન્સરથી બચવા મહિલાઓએ હયુમન પેપીલોમાં વાઇરસ નિવારતી રસી લેવી

મહિલાઓ ને સ્વાસ્થ્ય પ્રત્યે જાગૃત કરવા વામા વેલનેસ સેન્ટર પર ફિટનેસ સેમિનાર યોજાયો

PCOSથી પીડાતી મહિલાઓએ ચરબી વાળા ખોરાકથી દૂર રહેવું.

PCOS Seminar - 4

PCOS થી પીડાતી મહિલાઓએ ચરબીવાળા ખોરાકથી દુર રહેવું.

મહિલાઓ દિવસની ૩૦મિનિટ પોતાના માટે આપે

૨૫૦મહિલા શિક્મહિલાઓ દિવસની ૩૦મિનિટ પોતાના માટે આપેષિકાઓને હેલ્થ અવેરનેસ ટિપ્સ આપવામાં આવી, હેલ્થ એજયુંકેશન વિષે જાણકારી અપાઈ.

Jeevan Vasant club

વરિષ્ઠ નાગરિકોની તંદુરુસ્તી અને મંદુરસ્તી માટે સેમિનારનું આયોજન કરાયું.

જીવનમાં થોડોક તણાવ જરૂરી , પરિસ્થિતીથી લડવાની સાથે આગળ વધારવા પ્રેરિત કરે.