સુરતના ગાયનેકોલોજિસ્ટ ડો. રૂપલ શાહ ને ફોગસી દ્વારા સન્માનીત કરાયા